Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.fajneobrusy.pl

I. Postanowienia wstępne.
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.fajneobrusy.pl. Sklep prowadzi Justyna Niekrasz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lepiej.pl Justyna Niekrasz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, pod adresem ul. Akacjowa 8, 58-100 Świdnica, NIP 8841586899, REGON 891015537, zwaną dalej Sprzedawcą. 
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
II. Definicje
 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lepiej.pl Justyna Niekrasz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, pod adresem ul. Akacjowa 8, 58-100 Świdnica, NIP 8841586899, REGON 891015537.
 2. Klient – Konsument bądź Przedsiębiorca, nabywający towary u Sprzedawcy, w ramach Sklepu Internetowego lub korzystający z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fajneobrusy.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt/ towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 19. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Kontakt ze sprzedawcą

 1. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  a) adres poczty elektronicznej: biuro@fajneobrusy.pl
  b) pod numerem telefonu: +48 798 722 058
  c) korespondencję listowną na adres: Lepiej.pl Justyna Niekrasz, Akacjowa 8, 58-100 Świdnica
 2. Kontakt mailowy i telefoniczny odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.fajneobrusy.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
IV. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b) przeglądarka internetowa
  c) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
  a) Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.
  b) Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Sklepu, ani do złożenia zamówienia, jednakże umożliwia Klientowi przeglądanie historii i stanu swoich zamówień, edycji swoich danych, jak również otrzymywanie dodatkowych usług świadczonych przez Sprzedawcę na żądanie Klienta.
  c) Rejestracja wymaga podania danych do logowania (użytkownika czyli adresu email i hasła). 
  d) Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny. 
  e) Każde naruszenie poufności Hasła Klient powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.
  f) Zabrania się udostępniania danych swojego Konta osobom trzecim.
 7. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 10. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 11. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.fajneobrusy.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 12. Sprzedawca może używać w Sklepie internetowym www.fajneobrusy.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 13. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.fajneobrusy.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 14. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.fajneobrusy.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari itd.
 15. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
 16. Strona Sklepu internetowego www.fajneobrusy.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
V. Procedura i warunki zawierania umowy sprzedaży
 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym www.fajneobrusy.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numer telefonu.
 4. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.
 5. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 6. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w p.V ppkt. 5.
 7. Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym www.fajneobrusy.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
VI. Dostawa i metody płatności
 1. Dostawa towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych towarów:
  a) za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  b) odbiór własny w paczkomacie.
 3. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej lub spedycyjnej, Klient powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu.
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie towaru informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i jego dostawy, a w podsumowaniu zamówienia także o wysokości opłat za dostawę towaru. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 5. W przypadku towarów na zamówienie czas realizacji jest liczony od dnia wpływu środków za zamówienie na konto Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 7. Jeżeli dla towarów objętych zamówieniem przewidziano różne okres realizacji, dla całego zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 8. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank Millenium 11 1160 2202 0000 0005 0938 0489
  b) płatność elektroniczna (przelewy24).
 9. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane a Klient otrzymuje powiadomienie o anulowaniu zamówienia mailem.
VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie14 dni nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Klienci, którym prawo do ostąpienia od umowy przysługuje mogą sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu - Formularz odstąpienia od umowy
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:
  a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkty szyte na miarę, cięte z metra)
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy oraz otrzymaniu nieuszkodzonego towaru, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem. 
 9. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 10. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres Lepiej.pl Justyna Niekrasz, ul. Akacjowa 8, 58-100 Świdnica lub na adres poczty elektronicznej: biuro@fajneobrusy.pl
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3 wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym- wzór formularza tutaj
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Lepiej.pl Justyna Niekrasz, ul. Akacjowa 8, 58-100 Świdnica, na adres poczty elektronicznej: biuro@fajneobrusy.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
XI. Gwarancje
 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.
 2. Jeśli nie zastrzeżono przy towarach inaczej, okres gwarancyjny wynosi 1 rok od daty zakupy towarów przez Klienta.
XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XIII. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: Lepiej.pl Justyna Niekrasz, ul. Akacjowa 8, 58-100 Świdnica
 2. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.
 3. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych ze Sprzedawcą można się skontaktować przy pomocy adresu e- mail: biuro@fajneobrusy.pl
XIV. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.